Залозецька громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Положення про ЦНАП

Додаток 1

до рішення сесії №2700 від 06.06.2023р. 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Залозецької селищної ради

1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг»
 Залозецької селищної ради (далі – ЦНАП) є структурним підрозділом  Залозецької селищної ради, в якому надаються адміністративні послуги згідно з переліком, затвердженим Залозецької селищної ради відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».

2. Рішення щодо утворення або ліквідації ЦНАП приймається Залозецькою селищною радою (далі – Рада), відповідно до вимог чинного законодавства.

Місце знаходження ЦНАП: Тернопільська область, Тернопільський район, смт. Залізці, вул. Шевченка, 64.

З метою забезпечення зручних і доступних умов отримання послуг в Залозецькій територіальній громаді у складі відділу ЦНАП Залозецької селищної ради можуть створюватися віддалені робочі місця.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» є підзвітним і підконтрольним Раді, підпорядкований її виконавчому комітету та селищному голові.

3. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних органів виконавчої влади, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, цим Положенням, Регламентом ЦНАП та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основними завданнями ЦНАП є:

 1. організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань фізичних та юридичних осіб (далі - суб’єктів звернень);

 2. спрощення процедур отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

 3. забезпечення інформування суб’єктів звернень та інших громадян про вимоги, порядок та можливості надання адміністративних послуг у ЦНАП;

 4. своєчасне розміщення та оновлення необхідної інформації на інформаційних стендах ЦНАП та відповідному веб-ресурсі;

 5. надання допомоги суб’єктам звернення у заповненні заяв на отримання послуг, прийняття від них заяв та документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

 6. взаємодія з суб’єктами надання адміністративних послуг з питань організації, забезпечення надання таких послуг та підвищення їх якості; а також з іншими підприємствами, установами або організаціями з питань, що віднесено до сфери відповідальності ЦНАП;

 7. погодження документів в інших органах місцевого самоврядування та державної влади, отримання від них інформації, погоджень та висновків для надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

 8. здійснення повноважень у сфері реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, ведення реєстру Залозецької територіальної громади відповідно до закону, передачу відповідної інформації для внесення у встановленому законом порядку відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру;

 9. надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

 10. надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та обтяжень таких прав;

 11. надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;

 12. видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

 13. вчинення нотаріальних дій, віднесених законом до можливих повноважень посадових осіб органів місцевого самоврядування;

 14. контроль за термінами надання адміністративних послуг;

 15. вжиття заходів щодо притягнення до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушенні відповідного законодавства у сфері адміністративних послуг;

 16. моніторинг процесів надання послуг у ЦНАП та підготовка інформації про його роботу Раді та її виконавчому комітету.

5. У ЦНАП та на його віддалених робочих місцях забезпечується надання адміністративних послуг  адміністраторами ЦНАП, у тому числі шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг та державними реєстраторами ЦНАП.

У виняткових випадках (якщо послуги у ЦНАП не можуть бути надані адміністратором або таке їх надання є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернення та/або публічних інтересів) окремі адміністративні послуги можуть надаватися через ЦНАП посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг на підставі узгоджених рішень з Радою.

Затверджений Радою перелік адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, містить усі послуги, суб’єктами надання яких є Рада, її виконавчий комітет та інші виконавчі органи або посадові особи Ради. Також цей перелік містить послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Крім цього за рішенням Залозецької селищної  ради у ЦНАП забезпечується надання документів та здійснення інших дій, що згідно закону прирівнюються до адміністративних послуг, а саме: витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів, інших передбачених законом дій, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

6. У ЦНАП за рішенням Ради здійснюється надання консультацій посадовими особами ради та інших суб’єктів надання послуг, прийняття звернень громадян, скарг, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг.

7. За рішенням Ради у ЦНАП може здійснюватися  укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).

8. У ЦНАП суб’єктам звернення надається можливість самостійно звернутися за отриманням адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, за допомогою безоплатного використання ними місць для самообслуговування.

9. У приміщенні ЦНАП за рішенням Ради можуть надаватися супутні послуги:

- виготовлення копій документів;

- ламінування документів;

- фотографування;

- продаж канцелярських товарів (крім бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг);

- надання банківських послуг тощо.

До супутніх послуг не відносяться: надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, надання допомоги в заповненні бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, формуванні пакета документів.

10. ЦНАП у місцях прийому суб’єктів звернень облаштований інформаційними стендами та іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

11. Для покращення обслуговування населення співробітниками ЦНАП надаються суб’єктам звернення консультації та інформація про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

12. Працівники ЦНАП призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням міського голови в установленому законодавством порядку.

13. До складу відділу «Центр надання адміністративних послуг» Залозецької селищної ради входять начальник відділу, адміністратори (у тому числі на віддалених робочих місцях), державні реєстратори. Кількість працівників, які працюють у ЦНАП, визначається Радою.

14. Очолює відділ «Центр надання адміністративних послуг» Залозецької селищної ради начальник відділу.

15. Начальник відділу відповідно до завдань, покладених на ЦНАП:

15.1. здійснює керівництво роботою ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію діяльності ЦНАП;

15.2. організовує діяльність ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи ЦНАП;

15.3. координує діяльність працівників ЦНАП, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

15.4. організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

15.5. сприяє створенню належних умов праці у ЦНАП, вносить пропозиції керівництву Ради щодо матеріально-технічного забезпечення ЦНАП;

15.6. розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність працівників ЦНАП;

15.7. може здійснювати функції адміністратора та державного реєстратора;

15.8. вносить пропозиції керівництву Ради щодо структури відділу, підбору кадрів, заохочення та притягнення до відповідальності працівників ЦНАП, проведення відповідних навчань, удосконалення роботи ЦНАП;

15.9. здійснює підготовку проєктів рішень, що виносяться на розгляд виконавчого комітету Ради з питань організації надання адміністративних послуг;

15.10. аналізує та узагальнює матеріали про хід виконання рішень Залозецької селищної ради, її виконавчого комітету та міського/селищного, сільського голови з питань, що відносяться до сфери його повноважень;

15.11. представляє ЦНАП на пленарних засіданнях Ради, а також засіданнях постійних комісій Ради, на нарадах, інших зборах, що проводяться керівництвом Ради, у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

15.12. має право звертатися в установленому порядку до інших структурних підрозділів Ради, відповідних органів державної влади, підприємств, установ та організацій для отримання інформації, необхідної для виконання визначених повноважень;

15.13. вживає заходів щодо усунення виявлених порушень строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги;

15.14. розробляє посадові інструкції працівників ЦНАП  (або внесення змін до них) та подає їх на затвердження селищному голові;

15.15. виконує інші повноваження, визначені актами законодавства, рішеннями Залозецької селищної ради, її виконавчого комітету та цим Положенням.

16. На час відсутності начальника відділу ЦНАП виконання його обов’язків покладається на одного із працівників ЦНАП розпорядженням селищного голови.

17. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в ЦНАП звертається до адміністратора – посадової особи Залозецької селищної ради, яка надає адміністративні послуги або організовує їх надання шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг та безпосередньо до державного реєстратора . У випадках, коли окремі адміністративні послуги надаються через ЦНАП посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг на підставі узгоджених рішень з Залозецької селищної ради, суб’єкт звернення для отримання такої адміністративної послуги в ЦНАП звертається безпосередньо до посадових осіб таких суб’єктів надання адміністративних послуг.

18. Адміністратор та державний реєстратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням порядкового номера печатки (штампа) та найменування ЦНАП.

19. Державний реєстратор ЦНАП також здійснює функції адміністратора у випадках, передбачених у його посадовій інструкції.

20. Основні завдання, права та обов’язки адміністраторів, державних реєстраторів та інших працівників ЦНАП визначаються законодавством та посадовими інструкціями, що затверджуються селищним головою.

21. Організація роботи відділу ЦНАП, відділених робочих місць адміністраторів здійснюється відповідно до Регламенту ЦНАП, що затверджується рішенням Залозецької селищної ради.

22. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП і складає не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день. Прийом суб’єктів звернення в ЦНАП здійснюється без перерви на обід.

Графік роботи ЦНАП та віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАП визначається Залозецької селищної ради.

23. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного, місцевого бюджету та інших надходжень передбачених законодавством.

24. Працівники ЦНАП і суб’єкти надання адміністративних послуг не несуть відповідальності за недостовірність поданих фізичними та юридичними особами (їх законними представниками) документів (їх копій) для отримання адміністративних послуг.

25. Працівники ЦНАП та інші посадові особи Ради, уповноважені надавати адміністративні послуги, несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг.

26. Дії або бездіяльність працівників ЦНАП та інших посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, можуть бути оскаржені у встановленому чинним законодавством України порядку.

27. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам посадовими особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторами ЦНАП внаслідок їх неправомірних дій, відшкодовується у встановленому чинним законодавством України порядку.

 

 

 

 

Секретар ради                                                           Іван ГЕРШОН

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних